• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4

DK w Pysznicy

DK w Pysznicy

Harmonogram
Sezon letni 2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Swara   
wtorek, 08 stycznia 2013 11:29

 

ZAPRASZAMY NA WAKACYJNE WARSZTATY SPORTOWE


Harmonogram zajęć Gminnego Centrum

Sportowo- Rekreacyjnego w Pysznicy

Instruktor - Tomasz Uberman

 

W dniach 21- 24 sierpnia 2019r.

zajęcia są odwołane z powodu urlopu pracownika.

Stadion

Stadion

PONIEDZIAŁEK

15:30- 17:30

Dziewczęta gr. młodsza

19:00- 21:00

Grupa dorosła I

WTOREK

15:30- 17:30

Chłopcy gr. młodsza

17:45- 20:00

Dziewczęta gr. starsza

ŚRODA

16:00- 18:00

Dziewczęta gr. starsza

19:00- 21:00

Grupa dorosła II

18:15- 20:00

Chłopcy gr. starsza

CZWARTEK

15:30- 17:30

Chłopcy gr. młodsza

19:00- 21:00

Grupa dorosła I

PIĄTEK

15:30- 17:00

Dziewczęta gr. młodsza

18:00- 20:00

Chłopcy gr. starsza

 

Harmonogram zajęć

MOJE BOISKO - ORLIK w JASTKOWICACH

Instruktor -  Adam Cichoń

 

PONIEDZIAŁEK

8.00-9.30

Zajęcia

sportowe

JASTKOWICE

GRUPA I

9.30-11.00

Zajęcia sportowe

JASTKOWICE

GRUPA II

11.00-13.00

SPORTOWA AKADEMIA

MALUCHA

W

PRZEDSZKOLU

WTOREK

8.00-9.30

Zajęcia

sportowe

KRZAKI

GRUPA I

9.30-11.00

Zajęcia sportowe

KŁYZÓW

GRUPA I

11.00-12.00

ZAJĘCIA SPORTOWE/ REKREACYJNE INDYWIDUALNE

16:00-21:00

ZAJĘCIA SPORTOWE/ REKREACYJNE

(ORLIK JASTKOWICE)

ŚRODA

8.00-9.30

Zajęcia

sportowe

JASTKOWICE

GRUPA I

9.30-11.00

Zajęcia sportowe

JASTKOWICE

GRUPA II

11.00-13.00

SPORTOWA AKADEMIA MALUCHA

W

PRZEDSZKOLU

CZWARTEK

16:00-21:00

ZAJĘCIA SPORTOWE/ REKREACYJNE

(ORLIK JASTKOWICE)

PIĄTEK

15:00 -19:30

ZAJĘCIA SPORTOWE/ REKREACYJNE

(ORLIK JASTKOWICE)

 

REGULAMIN WARSZTATÓW SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH

PRZEZ GMINNE CENTRUM ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO
DZIAŁAJĄCE W DOMU KULTURY W PYSZNICY

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

- warsztaty sportowe należą do edukacyjnej działalności statutowej Domu Kultury w Pysznicy.
- celem zajęć jest popularyzowanie sportu i kultury fizycznej, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i integrowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez sport.
- warunkiem uczestnictwa w warsztatach sportowych jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu oraz złożenie pisemnej deklaracji.

II. DOM KULTURY W PYSZNICY:

- zapewnia uczestnikom obiekty do zajęć oraz sprzęt sportowy,
- w okresie zimowym zajęcia odbywają się w halach sportowych na terenie Gminy Pysznica,
- w okresie letnim zajęcia odbywają się:

„Moje Boisko  - ORLIK 2012” w Jastkowicach,
Gminne Centrum Sportowo - Rekreacyjne w Pysznicy

- wszelkie zmiany dotyczące miejsc odbywania się warsztatów, instytucja informować będzie poprzez: stronę internetową www.dk.pysznica.pl i tablice informacyjne,

- zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

1. Uczestnicy są zobowiązani do:
- ścisłego przestrzegania Regulaminu oraz zarządzeń instruktora prowadzącego, a także Regulaminów miejsc, w których odbywają się zajęcia,
- systematycznego udziału we wszystkich zajęciach oraz wykonywanie poleceń instruktorów
- poszanowania innych uczestników zajęć, ich mienia własnego, dbania o wyposażenie i sprzęt sportowy udostępnione do wspólnego użytkowania,
- stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie,
- informowania instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń,
- aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
- dbania o porządek na terenie gdzie odbywać się będą zajęcia,
- niezwłocznego zgłaszania Instruktorowi wszelkich usterek czy uszkodzeń,
- uczestnictwa w odpowiednim obuwiu i stroju sportowym.

2. Uczestnicy mają prawo do:
- uczestniczenia we wszystkich organizowanych zajęciach,
- korzystania pod nadzorem instruktora ze sprzętu specjalistycznego będącego w posiadaniu Organizatora lub wyłącznie za wiedzą i zgodą instruktora,
- uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony Instruktora
- poszanowania swoich poglądów i przekonań,
- korzystania ze sprzętu sportowego udostępnionego podczas zajęć,
- poinformować o zamiarze rezygnacji z zajęć.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:

- na zajęcia należy przychodzić 10 minut przed ich rozpoczęciem, po to by spokojnie się przebrać
- niesystematyczne uczestnictwo tzw. „w kratkę” może spowodować wykreślenie z grupy.
- frekwencja mniejsza niż 5 osób w grupie może spowodować odwołanie zajęć.
- W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych instruktor ma prawo do usunięcia uczestnika z warsztatów sportowych.
- wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora danej grupy.
- uczestnikiem może być osoba, która złożyła pisemną deklarację (u instruktora prowadzącego).
- w imieniu zorganizowanej grupy (dotyczy osób pełnoletnich) deklarację składa osoba reprezentująca grupę.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście lub na tablicy ogłoszeń.
- w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy - pani Barbara Żywczak. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania grup sportowych należy zgłaszać bezpośrednio do Dyrektora.

 

 

Poprawiony: piątek, 09 sierpnia 2019 09:27