• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4

DK w Pysznicy

DK w Pysznicy

Gminne Centrum

Organizacji Czasu

Odkrywamy talenty!

Reklama
Harmonogram
Sezon zimowy 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Swara   
wtorek, 08 stycznia 2013 11:29

Harmonogram zajęć Gminnego Centrum

Sportowo- Rekreacyjnego w Pysznicy

Osoba odpowiedzialna za zajęcia i koordynację

- p.Tomasz Uberman tel. 796 391 772

Poniedziałek

15:00-17:00 GIM CHŁOPCY

17:00-18:30 GRUPA I

18:30-20:00 GRUPA II

Wtorek

15:00- 16:00 KLASY V- VII

16:00- 17:00 KLASY II- IV

17:00- 18:30 GIM DZIEWCZĘTA

18:30- 20:00 GRUPA III

Środa

17:00- 18:30 GIM CHŁOPCY

Czwartek

15:00- 16:00 KLASY V- VII

16:00- 17:00 KLASY II- IV

17:00- 18:30 GRUPA IV

18:30- 20:00 GRUPA V

Piątek

15:00- 17:00 GRUPA VI

17:00- 18:30 GIM DZIEWCZĘTA

18:30- 20:00 GRUPA I

Harmonogram zajęć

MOJE BOISKO - ORLIK w JASTKOWICACH

Osoba odpowiedzialna za zajęcia i koordynację

- p. Adam Cichoń tel. 793 796 659

PONIEDZIAŁEK

7:00 - 10:00 - ZAJĘCIA INDYWIDUALNE - GMINA PYSZNICA

12:00 - 14:00 – „SPORTOWA AKADEMIA MALUCHA” - GIMNASTYKA KOREKCYJNA W PRZEDSZKOLU
W PYSZNICY

15:00 – 21:00 - ORLIK W JASTKOWICACH (Grupa I)

WTOREK

7:00 - 10:00 - ZAJĘCIA INDYWIDUALNE - GMINA PYSZNICA

ŚRODA

7:00 - 12:00 - ZAJĘCIA INDYWIDUALNE - GMINA PYSZNICA


12:00 – 14:00
- „SPORTOWA AKADEMIA MALUCHA” - GIMNASTYKA KOREKCYJNA W PRZEDSZKOLU
W PYSZNICY

15:00 – 17:00 - ZAJĘCIA INDYWIDUALNE- GMINA PYSZNICA

17.00-18.30 - GRY I ZABAWY (klasy 0-III) ZS w JASTKOWICACH


19:00 – 20:30
- ZAJĘCIA RUCHOWE PRZY MUZYCE – DOM 
KULTURY W PYSZNICY

CZWARTEK

7:00 - 10:00 - ZAJĘCIA INDYWIDUALNE - GMINA PYSZNICA

16:30 – 18:00 - GRY I ZABAWY (Klasy 0-III) PSP w KRZAKACH

18:30 – 21:00 - ORLIK W JASTKOWICACH (Grupa II)

PIĄTEK

7:00 - 10:00 - ZAJĘCIA INDYWIDUALNE - GMINA PYSZNICA

17:00-18:30 - ORLIK W JASTKOWICACH GRY I ZABAWY
(klasy 0-III)

18:30 – 21:00 - ORLIK W JASTKOWICACH (Grupa III)

REGULAMIN WARSZTATÓW SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNE CENTRUM ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO
DZIAŁAJĄCE W DOMU KULTURY W PYSZNICY

KULTURY W PYSZNICY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

- warsztaty sportowe należą do edukacyjnej działalności statutowej Domu Kultury w Pysznicy.
- celem zajęć jest popularyzowanie sportu i kultury fizycznej, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i integrowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez sport.
- warunkiem uczestnictwa w warsztatach sportowych jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu oraz złożenie pisemnej deklaracji.

II. DOM KULTURY W PYSZNICY:

- zapewnia uczestnikom obiekty do zajęć oraz sprzęt sportowy,
- w okresie zimowym zajęcia odbywają się w halach sportowych na terenie Gminy Pysznica,
- w okresie letnim zajęcia odbywają się:

„Moje Boisko  - ORLIK 2012” w Jastkowicach,
Gminne Centrum Sportowo - Rekreacyjne w Pysznicy

- wszelkie zmiany dotyczące miejsc odbywania się warsztatów, instytucja informować będzie poprzez: stronę internetową www.dk.pysznica.pl i tablice informacyjne,

- zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

1. Uczestnicy są zobowiązani do:
- ścisłego przestrzegania Regulaminu oraz zarządzeń instruktora prowadzącego, a także Regulaminów miejsc, w których odbywają się zajęcia,
- systematycznego udziału we wszystkich zajęciach oraz wykonywanie poleceń instruktorów
- poszanowania innych uczestników zajęć, ich mienia własnego, dbania o wyposażenie i sprzęt sportowy udostępnione do wspólnego użytkowania,
- stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie,
- informowania instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń,
- aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
- dbania o porządek na terenie gdzie odbywać się będą zajęcia,
- niezwłocznego zgłaszania Instruktorowi wszelkich usterek czy uszkodzeń,
- uczestnictwa w odpowiednim obuwiu i stroju sportowym.

2. Uczestnicy mają prawo do:
- uczestniczenia we wszystkich organizowanych zajęciach,
- korzystania pod nadzorem instruktora ze sprzętu specjalistycznego będącego w posiadaniu Organizatora lub wyłącznie za wiedzą i zgodą instruktora,
- uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony Instruktora
- poszanowania swoich poglądów i przekonań,
- korzystania ze sprzętu sportowego udostępnionego podczas zajęć,
- poinformować o zamiarze rezygnacji z zajęć.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:

- na zajęcia należy przychodzić 10 minut przed ich rozpoczęciem, po to by spokojnie się przebrać
- niesystematyczne uczestnictwo tzw. „w kratkę” może spowodować wykreślenie z grupy.
- frekwencja mniejsza niż 5 osób w grupie może spowodować odwołanie zajęć.
- W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych instruktor ma prawo do usunięcia uczestnika z warsztatów sportowych.
- wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora danej grupy.
- uczestnikiem może być osoba, która złożyła pisemną deklarację (u instruktora prowadzącego).
- w imieniu zorganizowanej grupy (dotyczy osób pełnoletnich) deklarację składa osoba reprezentująca grupę.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście lub na tablicy ogłoszeń.
- w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy - pani Barbara Żywczak. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania grup sportowych należy zgłaszać bezpośrednio do Dyrektora w godzinach przyjęć: WTOREK 18:00 - 20:00.

 

 

Poprawiony: środa, 03 stycznia 2018 08:20