• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4

DK w Pysznicy

DK w Pysznicy

Harmonogram
Sezon letni 2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Swara   
wtorek, 08 stycznia 2013 11:29

Harmonogram zajęć Gminnego Centrum

Sportowo- Rekreacyjnego w Pysznicy

Instruktor - Tomasz Uberman

Gminne Centrum Sportowo-Rekreacyjne

Stadion

Poniedziałek

16:00- 19:00

grupa I

15:30- 17:00

orliczki

19:30- 21:00

grupa II

Wtorek

15:30- 17:00

młodzik

Środa

16:00- 18:00

dziewczyny starsze

18:30- 20:00

junior

Czwartek

16:00- 19:00

grupa I

15:30- 17:00

młodzik

19:30- 21:00

grupa II

Piątek

15:30- 17:00

orliczki

17:30- 19:00

junior

Sobota

09:30- 11:30

dziewczyny starsze

Turnieje, gry kontrolne, mecze ligowe z wybranymi grupami

 

Harmonogram zajęć

MOJE BOISKO - ORLIK w JASTKOWICACH

Instruktor -  Adam Cichoń

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

13:00-15:00

Gimnastyka
w Przedszkolu

11:00-12:00

Dom Kultury
w Pysznicy

13.00-14.10

Sportowa
Akademia Malucha
w Przedszkolu

13:00-16:00

Dom Kultury
w Pysznicy8:00 -15:00

Turnieje sportowe

Pysznica

 


15:50-17:00

Zajęcia sportowe/
rekreacyjne indywidualne
zgodnie
z harmonogramem

 

 

13:30-14:30

Zajęcia sportowe/
rekreacyjne indywidualne

zgodnie
z harmonogramem


14:10-15:00

Zajęcia sportowe/
rekreacyjne indywidualne

 

 

16:30-17:30

Trening
z zespołowych
gier sportowych

(Kłyżów/
Krzaki)

18:30-21:00

Trening
z zespołowych
gier sportowych

(ORLIK)

16.00-17.30

Trening
z zespołowych
gier sportowych

(Kłyżów)

16:00-20:00

Trening
z zespołowych
gier sportowych

(ORLIK

17.30-21.00

Trening
z zespołowych
gier sportowych

(ORLIK)

 

 

17:30-19:00

Trening
z zespołowych
gier sportowych

(Krzaki)


20:00-21:00

Zajęcia ruchowe przy muzyce

 

REGULAMIN WARSZTATÓW SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNE CENTRUM ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO
DZIAŁAJĄCE W DOMU KULTURY W PYSZNICY

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

- warsztaty sportowe należą do edukacyjnej działalności statutowej Domu Kultury w Pysznicy.
- celem zajęć jest popularyzowanie sportu i kultury fizycznej, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i integrowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez sport.
- warunkiem uczestnictwa w warsztatach sportowych jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu oraz złożenie pisemnej deklaracji.

II. DOM KULTURY W PYSZNICY:

- zapewnia uczestnikom obiekty do zajęć oraz sprzęt sportowy,
- w okresie zimowym zajęcia odbywają się w halach sportowych na terenie Gminy Pysznica,
- w okresie letnim zajęcia odbywają się:

„Moje Boisko  - ORLIK 2012” w Jastkowicach,
Gminne Centrum Sportowo - Rekreacyjne w Pysznicy

- wszelkie zmiany dotyczące miejsc odbywania się warsztatów, instytucja informować będzie poprzez: stronę internetową www.dk.pysznica.pl i tablice informacyjne,

- zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

1. Uczestnicy są zobowiązani do:
- ścisłego przestrzegania Regulaminu oraz zarządzeń instruktora prowadzącego, a także Regulaminów miejsc, w których odbywają się zajęcia,
- systematycznego udziału we wszystkich zajęciach oraz wykonywanie poleceń instruktorów
- poszanowania innych uczestników zajęć, ich mienia własnego, dbania o wyposażenie i sprzęt sportowy udostępnione do wspólnego użytkowania,
- stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie,
- informowania instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń,
- aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
- dbania o porządek na terenie gdzie odbywać się będą zajęcia,
- niezwłocznego zgłaszania Instruktorowi wszelkich usterek czy uszkodzeń,
- uczestnictwa w odpowiednim obuwiu i stroju sportowym.

2. Uczestnicy mają prawo do:
- uczestniczenia we wszystkich organizowanych zajęciach,
- korzystania pod nadzorem instruktora ze sprzętu specjalistycznego będącego w posiadaniu Organizatora lub wyłącznie za wiedzą i zgodą instruktora,
- uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony Instruktora
- poszanowania swoich poglądów i przekonań,
- korzystania ze sprzętu sportowego udostępnionego podczas zajęć,
- poinformować o zamiarze rezygnacji z zajęć.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:

- na zajęcia należy przychodzić 10 minut przed ich rozpoczęciem, po to by spokojnie się przebrać
- niesystematyczne uczestnictwo tzw. „w kratkę” może spowodować wykreślenie z grupy.
- frekwencja mniejsza niż 5 osób w grupie może spowodować odwołanie zajęć.
- W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych instruktor ma prawo do usunięcia uczestnika z warsztatów sportowych.
- wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora danej grupy.
- uczestnikiem może być osoba, która złożyła pisemną deklarację (u instruktora prowadzącego).
- w imieniu zorganizowanej grupy (dotyczy osób pełnoletnich) deklarację składa osoba reprezentująca grupę.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście lub na tablicy ogłoszeń.
- w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy - pani Barbara Żywczak. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania grup sportowych należy zgłaszać bezpośrednio do Dyrektora.

 

 

Poprawiony: piątek, 26 kwietnia 2019 20:28